Gwarancja

Nemo Power Tools stosuje najwyższe standardy podczas realizacji procesów produkcyjnych, dlatego 12-miesięczna gwarancja jest standardem dla każdego urządzenia.

  • Gwarancja obejmuje wady produkcyjne spowodowane wadliwymi materiałami, częściami i / lub wykonaniem powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu w momencie jego wydania.
  • Z tytułu gwarancji użytkownik uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy urządzenia, o ile wady urządzenia ujawnią się w okresie gwarancji.
  • Gwarancji na urządzenie na warunkach producenta – firmy Nemo Power Tools Ltd. udziela V.S. Technika Próżniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 117/207
  • Gwarancją objęte są wyłącznie urządzenia wprowadzone na rynek przez V.S. Technika Próżniowa Sp. z o.o.

Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte:

  • wady urządzenia wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika wskazówek zawartych w instrukcji obsługi
  • uszkodzenia lub awarie spowodowane użytkowaniem narzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem
  • uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem części szybkożużywających się wskazanych w instrukcji obsługi.

Po stronie użytkownika leży pisemne złożenie pisma reklamacyjnego oraz dostarczenie narzędzia wraz z kopią dowodu zakupu do V.S. Technika Próżniowa Sp. z o.o.
Po otrzymaniu reklamacji przedstawiciel Nemo Power Tools ustali, czy awaria i / lub uszkodzenie zostały spowodowane przez wadę produkcyjną.
Jeśli zostanie stwierdzone, że problem jest wadą producenta, Nemo Power Tools naprawi lub wymieni narzędzie bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów ze strony użytkownika.

Formularz zgłoszenia gwarancyjnego